Chính sách phòng chống rửa tiền

Công ty Giao dịch Aroon (Aroon Trading Company) ("Công ty"), với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ đầu tư liên quan đến các công cụ tài chính, ban hành Chính sách Phòng Chống Rửa Tiền ("AML") này để áp dụng cho các dịch vụ đầu tư liên quan đến các công cụ tài chính do Công ty cung cấp.

Bởi vì các công ty tài chính phải tuân theo luật AML và các quy định khác, chúng tôi coi trọng và tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu pháp lý về rửa tiền ("ML") cũng như đã áp dụng các chính sách và biện pháp theo yêu cầu của luật Liên minh Châu Âu ("EU") để đạt được mục tiêu này. Khi thực hiện các quy tắc và yêu cầu này, chúng tôi sẽ tập trung vào những điều sau:

 • Theo dõi chặt chẽ tất cả thông tin do từng khách hàng hoặc đối tác hoặc người đăng ký khác cung cấp, bao gồm lý lịch, các hoạt động liên quan, hoạt động kinh doanh… để xác minh danh tính của họ.
 • Liên tục theo dõi khách hàng, đối tác và các giao dịch cũng như hoạt động của họ để đảm bảo họ tuân thủ AML của Công ty cũng như các điều khoản và điều kiện dành cho khách hàng.
 • Tạo và lưu giữ an toàn hồ sơ về tài khoản, giao dịch, liên lạc với khách hàng và đối tác, thu thập thông tin, các vấn đề nội bộ và các quy trình cụ thể.
 • Đánh giá khả năng xảy ra rửa tiền và tỷ lệ rủi ro của khách hàng trong khi xử lý các giao dịch với khách hàng.
 • Tăng cường thẩm định khi giao dịch với những người đáng ngờ, người được ủy thác, những người có ảnh hưởng chính trị, khách hàng ở các khu vực pháp lý có danh tiếng kém và các khoản tiền gửi lớn vượt quá giới hạn ngưỡng.
 • Đào tạo bên ngoài hàng quý và hàng năm cho nhân viên, đặc biệt là những nhân viên giao dịch trực tiếp với khách hàng và đối tác.
 • Hợp tác với Nhân viên Tuân thủ Phòng Chống Rửa Tiền ("MLCO") đã được các cơ quan quản lý phê duyệt và giao quyền.
 • Chú ý theo dõi các thay đổi trong luật liên quan, danh sách trừng phạt, và các cơ quan quản lý tài chính quốc tế, đồng thời thực hiện các biện pháp mới nếu cần.
 • Nghiêm cấm cung cấp tài khoản ẩn danh và hợp tác với Ngân hàng Vỏ bọc (Shell Bank).
 • Báo cáo giao dịch đáng ngờ có liên quan đến các cơ quan có thẩm quyền nếu MLCO cho rằng giao dịch là đáng ngờ.

Ngoài ra, nếu chúng tôi hoạt động ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà Quy tắc AML yêu cầu thêm một số hành động, chúng tôi sẽ đảm bảo đáp ứng tất cả các yêu cầu bổ sung và giải quyết các vấn đề liên quan một cách phù hợp.

Mục đích của chúng tôi trong việc áp dụng chính sách AML nghiêm ngặt là ngăn chặn các khách hàng, đối tác, nhân viên của mình cũng như ngành tài chính bị lợi dụng để rửa tiền, tài trợ khủng bố và các tội phạm tài chính khác.

Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được khả năng những người lừa đảo và tội phạm có thể ngụy trang, chuyển nhượng hoặc mua lại nguồn gốc tội phạm của tài sản, hoặc bằng bất kỳ cách nào khác hợp pháp hóa quyền sở hữu tài sản đó, và điều này có thể gây ra những tác động tiêu cực hoặc nguy hiểm cho xã hội toàn cầu.

Các khía cạnh quan trọng về mặt tuân thủ và thực thi trong chính sách AML của chúng tôi như sau

 • Công ty sẽ phát triển các ứng dụng cần thiết để người đăng ký nhập dữ liệu và tải lên giấy tờ khi mở tài khoản mới, đồng thời lưu giữ tất cả dữ liệu, giấy tờ và hồ sơ liên quan đến các giao dịch cũng như giao dịch do mỗi khách hàng thực hiện.
 • Nếu bạn muốn mở một tài khoản mới, bạn sẽ phải cung cấp thông tin cá nhân chi tiết bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, địa chỉ, quốc tịch, ngày sinh, ngày tháng năm sinh, số CMND và tính chất kinh doanh của bạn trong trường hợp là công ty.
 • Trong quá trình này (ngay cả trước khi tài khoản được mở), tất cả các dữ liệu này phải kèm theo giấy tờ tùy thân của người đăng ký và giấy tờ chứng minh cư trú (giấy tờ chứng minh sự tồn tại, danh sách giám đốc và cổ đông nếu người đăng ký là công ty và bất kỳ tài liệu cần thiết nào khác cho việc thẩm định). Trong một số trường hợp, người đăng ký sẽ phải hoàn thành bảng câu hỏi đầu tư bổ sung về việc làm và thu nhập của họ, trải nghiệm và kinh nghiệm tiếp xúc với các dịch vụ đầu tư.
 • Mọi thông tin liên lạc giữa chúng tôi và khách hàng hoặc đối tác của chúng tôi về các dịch vụ tài chính mà chúng tôi cung cấp đều được ghi lại bất kể nội dung của chúng là gì.

Đối với các giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh cư trú đã nộp, khách hàng có nghĩa vụ đảm bảo cập nhật giấy tờ mới nhất trước khi hết hạn. Trong trường hợp giấy tờ hết hạn, chúng tôi có thể không chấp nhận cho khách hàng rút tiền đến khi khách hàng nộp các giấy tờ mới nhất.

Nếu xác định được hoạt động hoặc giao dịch đáng ngờ hoặc rủi ro cao, chúng tôi sẽ điều tra các tài khoản và hoạt động của khách hàng, đồng thời sẽ báo cáo cho các cơ quan hữu quan nếu cần thiết.

Nội dung này có thể được cập nhật theo thời gian.