Chính sách Quyền riêng tư

Công ty Giao dịch Aroon (Aroon Trading Company) cam kết bảo vệ mọi thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Chính sách Quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, xử lý và lưu giữ thông tin cá nhân của bạn phù hợp với các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành cũng như trong phạm vi cần thiết cho các mục đích được mô tả ở đây.

 1. Liên quan đến thông tin cá nhân của khách hàng, đối tác kinh doanh, cán bộ và nhân viên của chúng tôi, "người quản lý thông tin cá nhân" của chúng tôi sẽ xác định việc xử lý và đưa ra biện pháp bảo vệ thích hợp.
 2. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân bằng các phương tiện thích hợp trong phạm vi cần thiết cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Tại thời điểm thu thập thông tin, chúng tôi sẽ nêu rõ mục đích thu thập và sử dụng, đầu mối liên hệ để giải đáp thắc mắc và thu thập thông tin cá nhân.
 3. Thông tin cá nhân sẽ không được sử dụng hoặc cung cấp ngoài phạm vi được sự đồng ý tại thời điểm thu thập, ngoại trừ các lệnh theo luật pháp.
 4. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp bảo mật chống lại các mối đe dọa như truy cập trái phép, rò rỉ, mất mát hoặc hư hỏng thông tin cá nhân. Khi xuất hiện mối đe dọa, chúng tôi sẽ nỗ lực điều chỉnh các biện pháp an toàn.
 5. Khi thuê các công ty bên ngoài để xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ cung cấp các hợp đồng, hướng dẫn và quản lý thích hợp cho công ty đó để bảo vệ việc sử dụng, cung cấp và quản lý an toàn dựa trên sự đồng ý khi có được thông tin cá nhân.
 6. Nếu một người yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa, thay đổi hoặc xóa thông tin cá nhân do công ty chúng tôi nắm giữ, hoặc nếu người đó có khiếu nại hoặc tham vấn về vấn đề này, chúng tôi sẽ xác nhận chính xác danh tính. Chúng tôi sẽ phản hồi nhanh chóng trong thời gian hợp lý.
 7. Khi xử lý thông tin khách hàng và thông tin nhân viên, chúng tôi sẽ tuân thủ các luật và quy định hiện hành cũng như các hướng dẫn và tiêu chuẩn khác do nhà nước thiết lập. Chúng tôi cũng sẽ quản lý và thực hiện điều chỉnh cần thiết để đảm bảo quá trình hoạt động bình thường, đồng thời tiếp tục đảm bảo rằng hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân sẽ được đánh giá và cải tiến.

1. Xử lý thông tin cá nhân

 • Thông tin cá nhân là thông tin về một cá nhân, tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, địa chỉ email, nghề nghiệp, nơi làm việc… mà có thể xác định một cá nhân cụ thể.
 • Liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân, Công ty sẽ tuân thủ luật pháp, quy định và các quy định khác liên quan đến thông tin cá nhân, bao gồm cả Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân.
 • Để xử lý thông tin cá nhân của khách hàng một cách thích hợp, chúng tôi đã thiết lập các sáng kiến để bảo vệ thông tin cá nhân, và tiến hành đào tạo cho nhân viên. Để duy trì việc xử lý thích hợp, chúng tôi sẽ liên tục xem xét những nỗ lực có thể tiếp tục cải thiện các biện pháp bảo vệ.
 • Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được xử lý một cách thích hợp theo quy tắc đã được quy định
 • Chúng tôi sẽ không xử lý thông tin cá nhân vượt quá phạm vi mục đích sử dụng khi chưa được sự đồng ý của người đó. Ngoài ra, khi cung cấp hoặc tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ tuân theo các thủ tục do pháp luật quy định.

2. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân thu thập được

Chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân (bao gồm phân tích và thống kê) trong phạm vi các mục đích sau:

 • Các cài đặt khác nhau đối với thiết bị máy chủ, đại lý thành toán, chẳng hạn như đăng ký Đối tác của nhà cung cấp EA và các công việc cần thiết khác để cung cấp hoặc dừng dịch vụ của chúng tôi
 • Để tuân thủ luật pháp và quy định.
 • Để trả lời các câu hỏi về Thông tin cá nhân.
 • Hoặc xác nhận nhận dạng cá nhân.
 • Để thực hiện đúng và thuận lợi các giao dịch và hợp đồng với khách hàng.
 • Để thực hiện đúng và thuận lợi việc tuyển dụng, quản lý nhân sự, các dịch vụ phúc lợi, các hoạt động quan hệ công chúng và quản lý việc làm cho nhân viên, ứng viên và nhân viên tiềm năng.
 • Cải tiến các dịch vụ và các sản phẩm hiện có cũng như phát triển các dịch vụ và sản phẩm mới.
 • Cung cấp thông tin hữu ích và cần thiết cho khách hàng, chẳng hạn như thông tin dịch vụ mới và thông báo bảo trì (bao gồm cả thông tin về sự cố).
 • Sau khi chấm dứt dịch vụ, công ty chúng tôi sẽ hỏi những ý kiến cần thiết để thực hiện kinh doanh, xác nhận và thu thập ý kiến để cải thiện dịch vụ.
 • Cho việc hướng dẫn và quảng cáo liên quan đến các dịch vụ và những dịch vụ khác do công ty chúng tôi và các công ty thuộc tập đoàn cung cấp.
 • Để trả lời các thắc mắc.

3. Cung cấp cho bên thứ ba

 • Công ty sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của khách hàng trừ khi có lý do chính đáng chẳng hạn như luật và quy định yêu cầu tiết lộ.
 • Trong trường hợp cung cấp dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba theo các quy định trên, chúng tôi sẽ yêu cầu bên thứ ba thực hiện các biện pháp bảo vệ tương ứng để quản lý chặt chẽ dữ liệu cá nhân theo cùng một tiêu chuẩn như công ty chúng tôi, đồng thời ký hợp đồng với bên thứ ba để yêu cầu họ thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của mình.

4. Ủy thác xử lý thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thuê một công ty vận hành hệ thống và công ty hỗ trợ doanh nghiệp nhằm thu thập và quản lý thông tin cá nhân của bạn.

5. Tùy chọn về việc gửi Thông tin Cá nhân

Bạn có toàn quyền quyết định việc gửi thông tin cá nhân. Tuy nhiên, nếu bạn không gửi các thông tin cần thiết, bạn có thể không sử dụng được dịch vụ của chúng tôi.

6. Sử dụng Cookie • Liên kết Bên ngoài

 • Chúng tôi sử dụng cookie để đăng ký sản phẩm, nghiên cứu xu hướng người dùng… Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn không sử dụng cookie, các chức năng có thể sử dụng trên website này có thể bị hạn chế.
 • Chúng tôi truy cập các tập tin nhật ký để nghiên cứu xu hướng của người dùng. Bằng cách này, chúng tôi có thể có được thông tin thống kê về việc sử dụng website như địa chỉ IP, thông tin liên kết giới thiệu…, nhưng chúng tôi không sử dụng những nội dung này để thu thập và phân tích thông tin cá nhân.
 • Website này có các liên kết đến một số website bên ngoài nhưng chúng tôi không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thu thập thông tin cá nhân trên các website được liên kết. Do đó, bạn hãy chắc chắn đọc chính sách quyền riêng tư của các website được liên kết.

7. Yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân

Về thông tin cá nhân của khách hàng, yêu cầu tiết lộ, thông báo mục đích sử dụng, chỉnh sửa, bổ sung, xóa, ngừng sử dụng hoặc ngừng cung cấp cho bên thứ ba, các câu hỏi khác liên quan đến thông tin cá nhân, đề xuất ý kiến, xin vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ hoặc bộ phận bán hàng của chúng tôi.

Cách Yêu cầu Tiết lộ Thông tin Cá nhân

Chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu như tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng mà chúng tôi đang nắm giữ. Để biết chi tiết, xin vui lòng xem Yêu cầu Tiết lộ bên dưới.

Yêu cầu tiết lộ

Nếu bạn có yêu cầu tiết lộ…, xin vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi tại đây.

Đội ngũ Hỗ trợ

Aroon Trading Company
E-mail:support@aroon-tc.com